Pääkirjoitus 2/2022

Tieto taidon tukena

Pääkirjoitus 2/2022

Pro Puu -yhdistyksen toiminta-ajatuksen toteuttaminen on keskittynyt vahvasti kotimaisen puun käytön edistämiseen rakentamisessa, sisustamisessa ja laadukkaissa puusepän tuotteissa. 25-vuotisen toiminnan jälkeen on todettava, että työ on osoittautunut hyödylliseksi ja sitä on syytä jatkaa ja laajentaa. PuuProffa-sivusto, näyttelytoiminta, oppimateriaalin tuottaminen ja tapahtumajärjestelyt ovat saaneet positiivista palautetta ja tunnustusta. Hyviä käytäntöjä ja koottua kokemusta on syytä myös jakaa edelleen.

Yleisen puupromootion lisäksi puulajituntemusta ja puun yleistä tunnettavuutta materiaalina tulisi vahvistaa koulutuksen kaikissa vaiheissa ja kohdistaa viestiä myös alalla toimiville ammattilaisille, joilla katsotaan olevan keskeinen rooli puun puolesta puhujina. Avainpaikalla voivat olla kaikki alan toimijat, jotka edustavat asiantuntemusta prosessin ratkaisevissa vaiheissa. Tässä arvoketjussa tehdään myös tärkeitä päätöksiä kotimaisen lähipuun hankinnasta, käytöstä ja laatumäärityksistä.

Koulutuksen tulisi näin ollen sisältää merkittävästi nykyistä vahvempia osioita, joissa tutustutaan puun logistiseen ketjuun puun kaadosta ja sahauksesta aina jalostuksen loppuvaiheisiin saakka. Eettisesti kestävä puun käyttö tukeutuu myös ymmärrykseen puun kasvusta ja metsänhoidosta.

Puulajivalintojen ja rakenneratkaisujen tulisi perustua materiaalisiin lähtökohtiin, mikä helposti unohtuu, kun suunnittelu tapahtuu tietokoneilla etäällä metsistä ja puutaapeleista. Käyttämättä jää merkittävästi mahdollisuuksia innovatiiviseen puun käyttöön, jos turvaudutaan vain tavallisimpiin kauppalaatuihin ja näennäisen helppoihin ratkaisuihin taloudellisin ja aikataulullisin perustein.

Hedelmällisenä ja tuloksellisena työskentelytapana olisi edelleen osaavan puusepän ja muotoilijoiden yhteistyö, jossa haetaan ennakkoluulottomasti erityisesti kotimaiselle lähipuulle uusia käyttötapoja. Näille tuotteille ja tuotantotavoille löytyy samalla argumentteja, joita voidaan käyttää vahvuutena myös markkinoinnissa.

Vaikka puun ymmärrys on sukupolvien saatossa heikentynyt, ei voida todeta, että siitä olisi vieraannuttu. Edelleen puu koetaan omaksi, suomalaisille oikeaksi materiaaliksi. Nyt sitä ymmärretään pitää jo ihmisen hyvinvointia lisäävänä arvona rakentamisessa ja sisustamisessa ja kestävän kehityksen valintana.

Jotta suhde metsään ja puuhun syntyisi luontevalla tavalla, pakottamatta, tulisi näihin suhtautua sekä yleissivistävänä oppisisältönä nuorille, että innostavana mahdollisuutena ammatinvalintaa pohdittaessa.
Tästä hyvänä esimerkkinä PuuPeTe- hanke, jossa puusepänliikkeet ovat lähteneet mukaan kummitoimintaan peruskoulujen teknisen työn luokille. Tavoitteena on monipuolistaa koulujen materiaalivarastoja ja tarjota virikkeellinen oppimisympäristö ja -sisältö nuorille. Metsäretket, näyttelyt ja sahaustapahtumat tuottavat elämyksiä ja virikkeellisiä oppimistilanteita, joista jää positiivinen muistijälki.

Kun kipinä on annettu, on myös huolehdittava siitä, ettei se sammu!

Markku Tonttila
Pro Puu ry:n perustajajäsen, pitkäaikainen Pro Puu -yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja hienopuuseppä